Presentation Information

[24a-12D-1]Scintillation properties of Er2O3-doped K2O–La2O3–Ga2O3 glasses

〇Naoki Kawano1, Kenji Shinozaki2, Keiichiro Miyazaki3, Akihiro Nishikawa3, Kensei Ichiba3, Kai Okazaki3, Takumi Kato3, Daisuke Nakauchi3, Takayuki Yanagida3 (1.Akita Univ., 2.AIST, 3.NAIST)

Keywords:

scintillator,glass