Presentation Information

[24a-12D-2]Radiation response properties of Nd3+-doped La2O3–TiO2–TeO2 glass ceramics

〇(M1)Shuntaro Muneta1, Naoki Kawano1, Daisuke Nakauchi2, Takumi Kato2, Kai Okazaki2, Kensei Ichiba2, Akihiro Nishikawa2, Keiichiro Miyazaki2, Fumito Kagaya1, Kenji Shinozaki3, Takayuki Yanagida2 (1.Akita Univ., 2.NAIST, 3.AIST)

Keywords:

scintillator,glass ceramics