Presentation Information

[24a-12D-3]Scintillation properties of the Eu-doped BaCl2–BaO–TeO2 glasses

〇(B)Tsubasa Suzuki1, Muneta Shuntaro1, Naoki Kawano1, Daisuke Nakauchi2, Kai Okazaki2, Kensei Ichiba2, Yuma Takebuchi2, Takumi Kato2, Fumito Kagaya1, Kenji Shinozaki3, Takayuki Yanagida2 (1.Akita Univ., 2.NAIST, 3.AIST)

Keywords:

Scintillator