Presentation Information

[24p-13P-12]Polarization control of exciton-polariton lasing in strongly-coupled dye molecules.

〇Sota Sumiya1, Natsuki Tanaka2, Masatoshi Ishida2, Kenichi Sugiura2, Hiroyuki Furuta3, Riena Jinno1, Susumu Fukatsu1 (1.UTokyo, 2.Tokyo Metropolitan Univ., 3.Ritsumeikan Univ.)

Keywords:

microcavity,polariton,polarization