Presentation Information

[25a-12D-3]Scintillation properties of Ti-doped LiGaO2 single crystals for neutron detection

〇Yuma Takebuchi1, Kenichi Watanabe2, Masanori Koshimizu3, Takumi Kato1, Daisuke Nakauchi1, Noriaki Kawaguchi1, Takayuki Yanagida1 (1.NAIST, 2.Kyushu Univ., 3.Shizuoka Univ.)

Keywords:

Scintillator,Neutron