Presentation Information

[25a-12D-5]Radiation response properties of organic–inorganic perovskite-type compounds with a monoamine

〇(B)Toranosuke Tsubokawa1, Takeru Suto1, Naoki Kawano1, Kai Okazaki2, Kensei Ichiba2, Yuma Takebuchi2, Takumi Kato2, Daisuke Nakauchi2, Takayuki Yanagida2 (1.Akita Univ., 2.NAIST)

Keywords:

scintillator,exciton,quantam well