Presentation Information

[24p-P10-8]Progress of strawberry fruit ripening with treatment of plasma-activated solution

〇Hiroshi Hashizume1, Shogo Matsumoto1, Kenki Tsubota1, Kaoru Sanda1, Akiko Abe1, Hiroko Mizuno1, Genki Yuasa2, Satoe Tohno2, Hiromasa Tanaka1, Kenji Ishikawa1, Masafumi Ito3, Hidemi Kitano1, Naofumi Kamoshita4, Yoji Hirosue2, Hitoshi Sakakibara1, Masayoshi Maeshima1, Masaaki Mizuno1, Masaru Hori1 (1.Nagoya Univ., 2.Fujitsu Client Computing Limited, 3.Meijo Univ., 4.Kota Town)

Keywords:

Plasma application for agriculture,Improvement of crop quality