Session Details

[24p-P10-1~8]8.4 Plasma life sciences

Sun. Mar 24, 2024 4:00 PM - 6:00 PM JST
Sun. Mar 24, 2024 7:00 AM - 9:00 AM UTC
P10 (Building No. 9)

[24p-P10-1]Spacecraft surface sterilization characteristics of low-pressure water plasma and spacecraft material compatibility

〇(M1)Kirara Yamanaka1, Nobuya Hayashi1 (1.Kyushu Univ.)

[24p-P10-2]Differentiation and cytokine release of macrophages by atmospheric pressure plasma irradiation

〇(M1)Saori Kodaka1, Nobuya Hayashi1, Reona Aijima2, Yoshio Yamashita2 (1.Kyushu Univ., 2.Saga Univ.)

[24p-P10-3]Effect of a Novel Plasma Source Covered with a Porous Membrane for in vivo Cancer Treatment on spheroid cultured Hep G2 cell

〇Yoshihito Yagyu1, Tamiko Ohshima2, Yusuke Hibino1, Satoshi Takeichi1, Takahiko Satake1, Takeshi Ihara1, Hiroharu Kawasaki1, Nobuya Hayashi3 (1.NIT. Sasebo coll., 2.Nagasaki Univ., 3.Kyushu Univ.)

[24p-P10-4]Selective inactivation of lung cancer cells by plasma-activated lactate Ringer's solution

〇Ryogo Nonaka1, ZIZHUO AI1, Ayumu Kariyazono2, Shotaro Oki2, Hiroki Kikuzaki2, Kenji Motohashi1,2,3 (1.Grad. Sch. Sci. Eng., Toyo Univ., 2.Fac. Sci. Eng., Toyo Univ., 3.BNERC)

[24p-P10-5]Effects of OH radicals on plasma gene transfer

〇Takuto Tokura1, Masaki Yamashita1, Yoshihisa Ikeda1, Susumu Satoh1,2, Masafumi Jinnno1,2 (1.Ehime Univercity engeering, 2.I-Gene Corporation Co.)

[24p-P10-6]Evaluation of Sterilization of Atmospheric Pressure Plasma on Spice Using Dyes

〇Hiroki Tanaka1, Masakazu Furuta2, Yuichiro Takemura1 (1.Kinki Univ., 2.Osaka Metropolitan Univ.)

[24p-P10-7]Effects of Temperature Control in the Treatment of Radish Sprouts Seeds via Water Using Gas-Liquid Interfacial Plasma

〇Riku Senuma1, Minami Kuroiwa1, Nobuyuki Ono1, Hiromasa Yamada1 (1.NIT,Nagano College)

[24p-P10-8]Progress of strawberry fruit ripening with treatment of plasma-activated solution

〇Hiroshi Hashizume1, Shogo Matsumoto1, Kenki Tsubota1, Kaoru Sanda1, Akiko Abe1, Hiroko Mizuno1, Genki Yuasa2, Satoe Tohno2, Hiromasa Tanaka1, Kenji Ishikawa1, Masafumi Ito3, Hidemi Kitano1, Naofumi Kamoshita4, Yoji Hirosue2, Hitoshi Sakakibara1, Masayoshi Maeshima1, Masaaki Mizuno1, Masaru Hori1 (1.Nagoya Univ., 2.Fujitsu Client Computing Limited, 3.Meijo Univ., 4.Kota Town)