Sessions(by Category)

23 Joint Session N "Informatics" : 23.1 Joint Session N "Informatics"

[22a-52A-1~9]23.1 Joint Session N "Informatics"

Fri. Mar 22, 2024 9:00 AM - 11:45 AM JST
Fri. Mar 22, 2024 12:00 AM - 2:45 AM UTC
52A (Building No. 5)
Kentaro Kutsukake(RIKEN), Yukari Katsura(NIMS)

[22p-52A-1~17]23.1 Joint Session N "Informatics"

Fri. Mar 22, 2024 1:00 PM - 5:45 PM JST
Fri. Mar 22, 2024 4:00 AM - 8:45 AM UTC
52A (Building No. 5)
Teruyasu Mizoguchi(U of Tokyo), Yuma Iwasaki(NIMS), Yasunobu Ando(AIST)

[25a-61C-1~10]23.1 Joint Session N "Informatics"

Mon. Mar 25, 2024 9:00 AM - 11:45 AM JST
Mon. Mar 25, 2024 12:00 AM - 2:45 AM UTC
61C (Building No. 6)
Ryota Shimizu(Univ. of Tokyo), Naoka Nagamura(NIMS)

[25p-61C-1~13]23.1 Joint Session N "Informatics"

Mon. Mar 25, 2024 1:00 PM - 4:30 PM JST
Mon. Mar 25, 2024 4:00 AM - 7:30 AM UTC
61C (Building No. 6)
Toyohiro Chikyo(NIMS), Masato Kotsugi(Tokyo Univ. of Sci.)
4 results ( 1 - 4 )
  • 1