Sessions(by Category)

15 Crystal Engineering : 15.4 III-V-group nitride crystals

[22a-21C-1~7]15.4 III-V-group nitride crystals

Fri. Mar 22, 2024 9:45 AM - 11:30 AM JST
Fri. Mar 22, 2024 12:45 AM - 2:30 AM UTC
21C (Building No. 2)
Takao Oto(Yamagata Univ.)

[22p-21C-1~18]15.4 III-V-group nitride crystals

Fri. Mar 22, 2024 1:00 PM - 6:00 PM JST
Fri. Mar 22, 2024 4:00 AM - 9:00 AM UTC
21C (Building No. 2)
Atsushi Yamaguchi(Kanazawa Inst. of Tech.), Ryota Ishii(Kyoto Univ.), Daichi Imai(Meijo Univ.)

[23a-21C-1~9]15.4 III-V-group nitride crystals

Sat. Mar 23, 2024 9:00 AM - 11:30 AM JST
Sat. Mar 23, 2024 12:00 AM - 2:30 AM UTC
21C (Building No. 2)
Narihito Okada(Yamaguchi Univ.), Kohei Ueno(Univ. of Tokyo)

[23p-21C-1~16]15.4 III-V-group nitride crystals

Sat. Mar 23, 2024 1:00 PM - 6:15 PM JST
Sat. Mar 23, 2024 4:00 AM - 9:15 AM UTC
21C (Building No. 2)
Motoaki Iwaya(Meijo Univ.), Hiroto Sekiguchi(Toyohashi Univ. of Tech.), Hiroshi Fujioka(IIS, The University of Tokyo)

[24a-21C-1~9]15.4 III-V-group nitride crystals

Sun. Mar 24, 2024 9:00 AM - 11:30 AM JST
Sun. Mar 24, 2024 12:00 AM - 2:30 AM UTC
21C (Building No. 2)
Yoshiki Saito(Toyoda Gosei), Maki Kushimoto(Nagoya Univ.)

[24p-61C-8~12]15.4 III-V-group nitride crystals

Sun. Mar 24, 2024 4:45 PM - 6:00 PM JST
Sun. Mar 24, 2024 7:45 AM - 9:00 AM UTC
61C (Building No. 6)
Kazuyoshi Iida(豊田合成)

[25a-21C-1~10]15.4 III-V-group nitride crystals

Mon. Mar 25, 2024 9:00 AM - 11:45 AM JST
Mon. Mar 25, 2024 12:00 AM - 2:45 AM UTC
21C (Building No. 2)
Tsutomu Araki(Ritsumeikan Univ.), Atsushi Kobayashi(Tokyo Univ. of Sci.)

[25a-P03-1~12]15.4 III-V-group nitride crystals

Mon. Mar 25, 2024 9:30 AM - 11:30 AM JST
Mon. Mar 25, 2024 12:30 AM - 2:30 AM UTC
P03 (Building No. 9)

[25p-21C-1~6]15.4 III-V-group nitride crystals

Mon. Mar 25, 2024 1:30 PM - 3:00 PM JST
Mon. Mar 25, 2024 4:30 AM - 6:00 AM UTC
21C (Building No. 2)
Hamaguchi Tatsushi(Mie Univ.)
9 results ( 1 - 9 )
  • 1